ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការស្លាប់របស់មនុស្ស ៣នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ បង្ហាញពីការស្លា ប់របស់មនុស្ស ៣នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅមុននេះបន្ដិច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកស្លា ប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ដែលប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលនោះរួមមាន៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ * ទី១៖ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈ បានឱ្យដឹងថា ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! ព្រលឹមឡើងឃើញមានថង់ជាច្រើនព្យួរនៅរបងវត្ត ដល់ពេលព្រះសង្ឃឆ្ងល់ចេញទៅសួរនាំទើបដឹងថា ថង់ទាំងនោះគឺជា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មា នហេ តុ កា រណ៍ ដ៏ គួរ ឱ្យ ភ្ញា ក់ ផ្អើ លមួយបានកើតឡើង ខណៈដែលព្រះសង្ឃ​ក្នុង​វត្ត​សន្សំ​កុសលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គម ក្រោយពីបានឃើញ​ម្ហូបអាហារ មាន​បន្លែ​ត្រី​សាច់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវបានគេយកមកចង​ភ្ជួរ​ទុក​នៅ​នឹង​ឃ្លោង​ទ្វាររបង​វត្ត​ទាំង​មិនឃើញ​មនុស្ស ហើយ​ក៏​មិនដឹង​ថា បាន​យក​ទៅ​ចង​ទុក​តាំងពី​ពេល​ណា​នោះ​ដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមការឱ្យដឹងពីសំណាក់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដេលគង់នៅក្នុង វត្ត​សន្សំ​កុសល បានមានសង្ឃដីការឱ្យដឹងថា ៖ នៅ​វេលា​ព្រឹក​ឡើង​ថ្ងៃ​ទី​២៩

ក្តៅៗ​ !!! ថ្ងៃនេះក្រសួងបានប្រកាសមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២៨៨នាក់ និងមានអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតទៅដល់…

ភ្នំពេញ៖ នេះបើយោងតាមហ្វេសបុកផេកផ្លូវការរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអោយដឹងថា ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៨៨០នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២៨៨នាក់ ខាងក្រោមជាខ្លឹមសារដែល ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផុសថា៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៨៨០នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ២៨៨នាក់ ៖

សា ហា វពេកហើយ !!! សងសឹក គំ នុំចាស់ ចា ក់មួយដាវជា ប់នឹង ពីក្រោយខ្នង សាច់ញាតិដឹកយកមកសង្គ្រោះ…

យុវជនម្នាក់ បានរងរបួសជាទម្ងន់ បន្ទាប់ពីជនដៃដ ល់ចា ក់ មួយ ដា វជា ប់នឹងខ្នង ដែលហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅទីប្រជុំជន ភូមិឆ្វាំង ឃុំសំអាង ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ កាលពីវេលាម៉ោង៦និង ៣០នាទី យប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសាឆ្នាំ២០២១។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ ថា​ជន រ ង គ្រោះឈ្មោះ គង់ ប៊ុននី

ក្តៅៗ​ !!! ថ្ងៃនេះក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៦៩៨នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួនរហូតទៅដល់…

ភ្នំពេញ៖ នេះបើយោងតាមហ្វេសបុកផេកផ្លូវការរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអោយដឹងថា ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៩៨នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៩៩៤នាក់ ខាងក្រោមជាខ្លឹមសារដែល ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផុសថា៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦៩៨នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៩៩៤នាក់ ៖

នេះចាប់បានហើយ !!! ប្តីចិត្តអប្រិយ ដែល ធ្វើបាបប្រពន្ធ ដោយសារខឹងរឿងដូរក្រវិលកំប៉ុងស្រាបៀរ (មានវីដេអូ)

ពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់នូវទឹកចិត្តរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ដែលជាសេដ្ឋី កសិកម្មដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ​នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានចែកសាច់ជ្រូកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់បំរាមបិទខ្ទប់ដែលកំពុងខ្វះខាតស្បៀង ដោយលោកឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានបង្ហោះនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកថា៖ “នេះគឺជា​សកម្មភាពរបស់​ខ្ញុំជា​បន្តបន្ទាប់​​ក្នុងការ​ ​ចូលរួមចំណែក​ជាមួយ​និង​សប្បុរសជន​ ដេីម្បី​ជួយសម្រាល​បន្ទុក​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ផង​ កន្លងមក​បាន​ចែករំលែក​សាច់ជ្រូក​ជូន​អោយទៅដល់ដៃ​ ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលកំពុងតែជាបំរាម​ហេីយពួកគាត់កំពុង​តែ​ជួប​ការលំបាក​ខ្វះខាត​ស្បៀង​អាហារ​ ។”

ចូលរួមអបអរសាទរ !!! យប់មិញនេះអ្នកជំងឺកូវីដសម្រាកព្យាបាលនៅកោះពេជ្រ ជាសះស្បើយ ៨៣៤នាក់

យោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ TYDA បានឲ្យដឹងការពីយប់ថ្ងៃទី ២៨ មេសា ២០២១ យប់មិញនេះថា៖ ថ្ងៃនេះព្រះច័ន្ទរះពេញវង់ល្អណាស់ ហេីយក៏ជាថ្ងៃដែលល្អពីព្រោះអ្នកជំងឺដែលកំពុងព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលCovid កោះពេជ្រ ចំនួន834នាក់ បានជាសះស្បេីយនិងត្រូវធ្វេីចត្តាលីស័កបន្តនៅផ្ទះចំនួន១៤ថ្ងៃបន្តទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចតេជោប្រឆាំងCovid 19 និងក្រុមសេវាជួរមុខទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ ថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺ ទាំងអស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងក្រុមកងកំលាំងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងការពារ រៀបចំនិងសំរួលសណ្តាប់ធ្នាប់នៅមណ្ឌលព្យាបាលកោះពេជ្រនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមអបអរដល់បងប្អូនដែលបានជាសះស្បេីយនិងសូមជូនពរដល់បងប្អូនដែលនៅបន្តការព្យាបាលនេះឆាប់ជានឹងអាចត្រលប់ទៅផ្ទះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

ដឹងហើយលឺហើយនៅតែហ៊ាន !!! ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស ៥នាក់ ក្រោយជួបជុំផ្តុំគ្នាផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយ ផ្គើនបំរាមរដ្ឋាភិបាល…

ដោយអនុវត្តន៍តាមបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ សមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកំបូល សហការជាមួយកម្លាំង មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌ និងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌកំបូល ដឹកនាំដោយលោក ទ្រី ណារ៉េត នាយករងរដ្ឋបាលសា លាខណ្ឌ បានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន៥នាក់ និងពិន័យម្នាក់ៗ 2លានរៀល ករណីល្មើសវិធានការបិទខ្ទប់ ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នាផឹកស៊ី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការឃាត់ខ្លួនមនុស្សទាំង៥នាក់ខាងលើនេះ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ នៅចំណុចភូមិព្រៃកុដ៏

ក្តៅៗ​ !!! ថ្ងៃនេះក្រសួងបានប្រកាសមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១២៧នាក់ និងមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន…

ភ្នំពេញ៖ នេះបើយោងតាមហ្វេសបុកផេកផ្លូវការរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអោយដឹងថា ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៥០៨នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១២៧នាក់ ខាងក្រោមជាខ្លឹមសារដែល ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផុសថា៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៥០៨នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ១២៧នាក់ ៖

យុវជនម្នាក់ បញ្ច ប់ ជីវិតខ្លួនឯងដោយខ្សែនីឡុង ព្រោះដណ្តឹងកូនគេមិនបានសំរេច ដោយខាងស្រីថាមិនត្រូវខែឆ្នាំ

កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញ កោសល្យវិច័យ សហការគ្នាចុះពិនិត្យ និងធ្វើការស្រាវជ្រាវជុំវិញ ករណីយុវជនម្នាក់ ធ្វើ អ ត្ត ឃា ត ដែលគេសង្ស័យ អាចបណ្ដាលមកពីតូចចិត្តតូចថ្លើម បន្ទាប់ឪពុកម្ដាយផ្គូរផ្គងកូនក្រមុំគេពុំបាន សម្រេច ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ករណីសមត្ថកិច្ចសហការគ្នាចុះពិនិត្យសពធ្វើអត្តឃាតខាងលើ ធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ខែពិសាខ ឆ្នាំជូត ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា

1 3 4 5 6 7 12