ក្រសួងប្រកាសមានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៣នាក់៖ ស្រ្តីឣាយុ ៧៩ឆ្នាំ បុរសឣាយុ ៥៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៦៥ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុក ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអោយដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៣នាក់៖ ស្រ្តីឣាយុ ៧៩ឆ្នាំ បុរសឣាយុ ៥៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៦៥ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

សូមអានខ្លីសារដើមខាងក្រោមនេះ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *